Egtved Idræts- & Multicenter

Info siden

Hvad vil du vide mere om?

Multicenterets historie

I august 2016 blev det helt nybyggede center indviet, så alt fremstår nyt og spændende. Centeret indeholder en stor lys hal, en multisal med en stor springgrav og klatrevæg, et stort motionscenter, et indoor cycling lokale, mødelokaler, Café 6040, Idræts-SFO m.m. samt en helt ny svømmehal indviet i oktober 2019. 

Ved centeret ligger også en kunstgræsbane og to helt nye tennisbaner. Desuden arbejdes der på at etablere et flexrum til skydebane, yoga, drama m.m., et spinninglokale samt et stort lokale til møder/kursus/klublokale med udsigt til kunstgræs og fodboldbaner.

Multicenterets vedtægter

§1

Navn og hjemsted

1.1 Institutionens navn er Egtved Idræts- og Multicenter. Hjemsted er Hjelmdrupvej 13, 6040 Egtved, Vejle Kommune.

 

§2

Formål

2.1 Institutionens formål er at drive et idrætscenter til brug for idræt og anden kulturel virksomhed, samt være et værested for borgerne i Egtved og omegn. Institutionen drives med udgangspunkt i at stille faciliteterne til rådighed for medlemmernes aktiviteter, jf. Folkeoplysningslovens bestemmelser.


§3

Organisationsform

3.1 Institutionen er en selvejende institution.

 

§4

Medlemmer

4.1 Institutionens medlemmer er foreninger og institutioner, som for tiden udgør følgende: Egtved Idrætsforening, Vingsted Svømmeklub, Egtved Skytteforening af 2016 samt Egtved Skole. Andre foreninger og institutioner vil kunne optages som medlemmer – afgørelse herom træffes af bestyrelsen og godkendes ved simpelt stemmeflertal på årsmødet.

Bestyrelsen kan udelukke enkelte foreninger fra medlemsret i institutionen, men en sådan afgørelse kan kun træffes, når mindst 3/4 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Beslutningen godkendes med simpelt stemmeflertal på årsmødet, senest 3 måneder efter bestyrelsens beslutning. Såfremt det ordinære årsmøde ikke afholdes inden for 3 måneder efter bestyrelsens beslutning om udelukkelse af enkelte foreninger, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinært årsmøde, som afholdes senest 3 måneder efter bestyrelsens beslutning.


 

§5

Medlemmernes hæftelse og økonomiske ansvar

5.1 Medlemmer/bestyrelse hæfter ikke for institutionens gæld eller underskud. Medlemmer/bestyrelse får ingen andel i institutionens formue eller overskud, der alene tilfalder institutionen.

 

§6

Bestyrelse

6.1 Institutionens anliggender varetages af bestyrelsen.

6.2 Bestyrelsen består af minimum 7 personer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges som følger:

- Egtved Idrætsforening udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf mindst 1 medlem samtidig er medlem af foreningens hovedbestyrelse.

- Egtved Skytteforening, Vingsted Svømmeklub og Egtved Skole udpeger hver 1 medlem.

- Formand og yderligere 1 bestyrelsesmedlem vælges direkte på årsmødet.

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges/udpeges for en 2-årig periode. Således vælges/udpeges 1 bestyrelsesmedlem af hhv. Egtved Idrætsforening, Vingsted Svømmeklub, Egtved Skole og formanden i lige år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Hver medlemsforening vælger 1 suppleant, som vælges for en

1-årig periode. Alle bestyrelsesmedlemmer udpeget af institutions medlemsforeninger, skal være udpeget inden årsmødet i det år, hvor udpegningen skal ske.

Valgte suppleanter kan efter nærmere aftale med bestyrelsen deltage i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær hvert år efter årsmødet. (Idet formanden er valgt direkte på årsmødet i lige år, for en 2-årig periode)

6.3 Kassererfunktionen kan varetages af ekstern professionel part, efter bestyrelsens beslutning.


§7

Institutionens ledelse

7.1 Umiddelbart efter årsmødet træder bestyrelsen sammen for at konstituere sig jf. § 6.2.

7.2 Bestyrelsen har den daglige ledelse af institutionen.

7.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af medlemmerne er mødt til et indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsstemmer. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

7.4 Bestyrelsen afholder som minimum møde i hvert kvartal, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, med angivelse af dagsorden.

7.5 Referat fra bestyrelsesmøder, føres som en beslutningsprotokol.

7.6 Institutionen tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen – heraf deltager formanden.

7.7 Bestyrelsen kan meddele prokura.

7.8 Regnskaber, budgetter og vedtægtsændringer skal sendes til orientering til Vejle Kommune.

7.9 Bestyrelsen har bemyndigelse til i institutionens navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende institutionen.

7.10 Bestyrelsen ansætter og afskediger det til driften hørende personale og drager omsorg for, at udleje og benyttelse af ejendommen sker med størst mulig hensyntagen til medlemmernes interesser, ligesom den fastsætter størrelsen af lejen for lokalerne, således at der opnås et driftsregnskab, der skaber mulighed for passende afskrivninger, henlæggelser og udvidelse af faciliteterne, men derudover bør bestyrelsen ikke tilsigte overskud.

7.11 Bestyrelsen udarbejder et regulativ for ejendommens daglige drift og benyttelse af ejendommen.

 

§8

Årsmøde

8.1 Årsmødet indkaldes af bestyrelsens formand med 3 ugers varsel – med oplysning om tid, sted og dagsorden – bilagt revideret regnskab og budget.

Forslag som ønskes drøftet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.

Indkaldelse til årsmøde og eventuelt ekstraordinært årsmøde skal offentliggøres på Egtved Idræts- og Multicenters hjemmeside, samt på medlemmernes hjemmesider.

8.2 Årsmødet skal afholdes inden 1. maj.

8.3 Dagsorden for årsmødet skal indeholde:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab
  4. Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår
  5. Valg af formand/bestyrelsesmedlem jf. § 6.2
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt

8.4 Ekstraordinært årsmøde indkaldes med 3 ugers varsel – med oplysning om tid, sted og dagsorden. Dagsordenen skal som minimum indeholde:

  1. Valg af dirigent
  2. Det eller de punkter som ønskes behandlet – med bestyrelsens indstilling til beslutning.
  3. Eventuelt


§9

Regnskab

9.1 Institutionens regnskabsår er kalenderåret (1. januar – 31. december)

9.2 Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

9.3 Regnskabet udarbejdes af en af bestyrelsen valgt registreret revisor.

9.4 Forud for hvert regnskabsår opstilles af bestyrelsen et specificeret driftsbudget.


§10

Vedtægtsændringer

10.1 Vedtægtsændringer kan vedtages på årsmødet med minimum 3/4 af de fremmødtes stemmer. Såfremt der ikke kan opnås 3/4 flertal for ændringen, men der er simpelt flertal for ændringen, kan denne endeligt vedtages med simpelt flertal ved et ekstraordinært årsmøde, som indkaldes og afholdes jf. § 8.4


§11

Institutionens opløsning

11.1 Opløsning af institutionen skal vedtages på 2 af hinanden følgende årsmøder, der afholdes med mindst 3 ugers mellemrum, og vedtagelsen kræver at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for nedlæggelsen.

11.2 I tilfælde af opløsning træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af institutionens midler, som dog under alle omstændigheder skal anvendes til almene formål i Egtved, men skal godkendes af Vejle Kommunes kommunalbestyrelse.