Egtved Idræts- & Multicenter

Info siden

Hvad vil du vide mere om?

Multicenterets historie

I august 2016 blev det helt nybyggede center indviet, så alt fremstår nyt og spændende. Centeret indeholder en stor lys hal, en multisal med en stor springgrav og klatrevæg, et stort motionscenter, et indoor cycling lokale, mødelokaler, Café 6040, Idræts-SFO m.m. samt en helt ny svømmehal indviet i oktober 2019. 

Ved centeret ligger også en kunstgræsbane og to helt nye tennisbaner. Desuden arbejdes der på at etablere et flexrum til skydebane, yoga, drama m.m., et spinninglokale samt et stort lokale til møder/kursus/klublokale med udsigt til kunstgræs og fodboldbaner.

Multicenterets vedtægter

§1

Navn og hjemsted

Institutionens navn er Egtved Idræts-og Multicenter. Hjemsted er Hjelmdrupvej 13, 6040 Egtved, Vejle Kommune.

 

§2

Formål

2.1 Institutionens formål er at drive en idrætshal til brug for idræt og anden

kulturel virksomhed, samt et værested for børn og unge i Egtved.


§3

Organisationsform

3.1 Institutionen er en selvejende institution.

 

§4

Medlemmer

4.1 Institutionens medlemmer er foreninger og institutioner, som for tiden udgør følgende: Egtved Idrætsforening samt Egtved Skole. Andre foreninger og institutioner vil kunne optages som medlemmer – afgørelsen herom træffes af de eksisterende brugere ved simpelt stemmeflertal, på årsmødet. Bestyrelsen kan udelukke enkelte foreninger fra medlemsret i institutionen, men en sådan afgørelse kan kun træffes, når mindst ¾ af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.
 

§5

Medlemmernes hæftelse og økonomisk ansvar

5.1 Medlemmer/bestyrelse hæfter ikke for institutionens gæld eller underskud. Medlemmer/bestyrelse får ingen andel i institutionens formue eller overskud, der alene tilfalder institutionen.

 

§6

Valg af bestyrelse

6.1 Institutionens anliggender varetages af bestyrelsen.

6.2 Bestyrelsen sammensættes som følger:

- Egtved Idrætsforening 4 medlemmer

- Egtved Skole 1 medlem

- Vingsted svømmeklub 1 medlem

6.3 Egtved Idrætsforening vælger 4 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant på deres ordinære generalforsamling. Idrætsforeningens suppleant kan deltage i halbestyrelsesmøderne. Egtved Skole udpeger 1 bestyrelsesmedlem samt 1 personlig suppleant.


§7

Bestyrelse

7.1 Institutionens består af 5 medlemmer

7.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges. I lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år afgår ligeledes 2 bestyrelsesmedlemmer. Skolens repræsentant udpeges af skolens direktion. Suppleanter vælges for 1 år af gangen. Efterfølgende konstituerer bestyrelsen sig.

7.3 Kasserer kan vælges udenfor medlemsforeningen og institutionen, men er så uden stemmeret.


§8

Institutionens ledelse

8.1 Umiddelbart efter EIF’s generalforsamling træder bestyrelsen sammen for at konstituere sig med formand, næstformand, kasserer samt sekretær.

8.2 Bestyrelsen har den daglige ledelse af institutionen.

8.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dets medlemmer er mødt til et indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsstemmer.

8.4 Bestyrelsen afholder som minimum møde i hvert kvartal, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det med angivelse af dagsorden.

8.5 Referat fra bestyrelses- generalforsamling indføres i institutionens protokol, der føres som en beslutningsprotokol.

8.6 Institutionen tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen – heraf deltager formand.

8.7 Bestyrelsen kan meddele prokura.

8.8 Regnskaber, budgetter og vedtægtsændringer skal sendes til orientering til Vejle Kommune.

8.9 Bestyrelsen har bemyndigelse til i institutionens navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende institutionen.

8.10 Bestyrelsen ansætter og afskediger det til driften hørende personale og drager omsorg for, at udleje og benyttelse af ejendommen sker med størst mulig hensyntagen til medlemmernes interesser, ligesom den fastsætter størrelsen af lejen for lokalerne, således at der opnås et driftsregnskab, der skaber mulighed for passende afskrivninger og henlæggelser, men derudover bør bestyrelsen ikke tilsigte overskud.

8.11 Bestyrelsen udarbejder et regulativ for ejendommens daglige drift og benyttelse af ejendommen.

 

§9

Årsmøde

9.1 Årsmødet indkaldes af bestyrelsens formand med 3 ugers varsel – med oplysning om tid, sted, dagsorden – bilagt revideret regnskab og budget. Forslag som ønskes drøftet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.

9.2 Årsmødet skal afholdes inden 1. maj.

9.3 Dagsorden for årsmødet skal indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Budget for indeværende regnskabsår fremlægges

5. Eventuelt


§10

Regnskab

10.1 Institutionens regnskabsår er kalenderåret (1. januar – 31. december)

10.2 Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

10.3 Regnskabet udarbejdes af en af bestyrelsen valgt registreret revisor.

10.4 Forud for hvert regnskabsår opstilles af bestyrelsen et specificeret driftsbudget.


§11

Institutionens opløsning

11.1 Opløsning af institutionen skal vedtages på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum, og vedtagelsen skal hver gang udgøre mindst ¾ af det samlede antal repræsentanter.

11.2 I tilfælde af opløsning træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af institutionens midler, som dog under alle omstændigheder skal anvendes til almene formål i Egtved, men skal godkendes af Vejle kommunalbestyrelse.

 

 

Revideret på årsmødet den 30. april 2018